لذت مطالعه کودک بمناسبت هفته كتاب

چند راهکار

2

 

براي آنها با صداي بلند کتاب بخوانيد

 

اين کار را از همان دوران کودکي شروع کنيد. تجربيات نشان داده اند که صداي والدين مي تواند کودکان شلوغ را آرام و کودکان آرام را سرگرم کند. اگر همراه کودکانتان کتاب بخوانيد ، به آنها نزديکتر مي شويد. اين مهمترين چيزي است که مي تواند به آنها در يادگيري خواندن کمک کند.  اگر فرزند شما مدام تکرار مي کند که از خواندن متنفر است، فکر مي کند که اين امر کسل کننده يا خيلي مشکل است ، شايد هم حق با او باشد. از معلم فرزندتان بخواهيد که از او تست بگيرد. هرچه زودتر به مشکلي پي برده شود، بهتر مي توان راه حلي براي آن جست.

پنج شنبه 13/2/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName