يا رب
توسط : h_hajisoltani

الهي آنچه دوختي در پوشيدم

                 وز آنچه در جام ريختي نوشيدم

                                     اما هيچ نيامد از آنچه مي كوشيدم

پنج شنبه 13/2/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName