خواست تنهايي ما را به رخ ما بكشد
توسط : maryam_raha
 

 

 

آنكه مست آمد و دستي به دل ما زد و رفت

 در اين خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهايي ما را به رخ ما بكشد

 تنه اي بر در اين خانه تنها زد و رفت

 

 

چهارشنبه 12/2/1386 - 19:24
پسندیدم 0
UserName