مرگ و زندگي . . .
توسط : عافی

مرگ از زندگي پرسيد : " اين چه حكمتي است كه باعث مي شود تو شيرين و من تلخ جلوه كنم ؟! " زندگي لبخندي زد و گفت : " دروغ هايي كه در من نهفته است و حقيقت هايي كه تو در وجودت داري

چهارشنبه 12/2/1386 - 19:24
پسندیدم 0
UserName