خدايا . . .
توسط : عافی

خدايا! ما اگر بد کنيم،تو را بنده هاي خوب بسيار است، تو اگر مدارا نکني مارا خداي ديگر کجاست ؟

چهارشنبه 12/2/1386 - 19:15
پسندیدم 0
UserName