سالروز شهادت استاد مطهري وروز معلم برهمه شماگرامي باد...
توسط : omid348
     

روح مطهر

سرچشمهء معارف از علم و فضل و بینش

                                      دانشوری توانا، استاد اکبری رفت

 عدل الهی » او خورشید جاودانی است

                                    تا ملک جاودانی با چهر انوری رفت

 فرمود امام امت پژمرده نوگل من

                             از دست رهبر افسوس فرزند دیگری رفت

  وحی و نبوت» او سرچشمه ی معانی است

                            از مرتضی به دوران مرآت و مظهری رفت

 با گریه گفت رهبر: او پاره ی تنم بود

                                 صد حیف کز کنارم رزمنده یاوری رفت

 حبیب الله معلمی

كتابهاي شهيد مطهريwww.aviny.com/Library/Motahari/Index.htm

چهارشنبه 12/2/1386 - 19:9
پسندیدم 0
UserName