دستور زبان عشق
توسط : BARANI
                               

  دست عشق از دامن دل دور باد
                                 می توان ایا به دل دستور داد؟
                               
                                می توان ایا به دریا حکم کرد
                                که دلت را یادی از ساحل مباد؟
                        
                               موج را ایا توان فر مود ایست!
                               باد را فرمود باید ایستاد؟
 
                              انکه دستور زبان عشق را
                              بی گذاره در نهاد ما نهاد
 
                              خوب می دانست تیغ تیز را
                            در کف مستی نمی بایست داد

                                                                            
   قیصر امین پور
                                                        
چهارشنبه 12/2/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName