حوریه بهشتی یکی از علت های نبودن خورشید در بهشت.

چرا خورشید در بهشت وجود ندارد؟

زیرا اگر حوریه ای چهره خویش را در این دنیا نمایان سازد از نور جمال و زیبایی او خورشید بی فروغ می گردد

با بودن میلیونها میلیون حوریه در بهشت دیگر چه نیازی به روشنایی خورشید است؟

منبع: گفته پیامبر در کتاب «««معراج پیامبر»»»

چهارشنبه 12/2/1386 - 15:11
پسندیدم 0
UserName