وسعت بهشت تا چه اندازه؟

جبریل خواست طول جهنم را پرواز کند.

جبریل .سی هزار سال پرواز کرد و به جایی نرسیدو خسته شد.پس از خداوند نیرو و قدرت تقاضا کرد

سپس خداوند قدرت او را دوبرابر کرد

جبریل  تا سی هزار مرتبه این چنین کرد ولی هیچ گاه به انتهای بهشت نرسید.

در آخرین مرحله حوریه ای گفت:ای جبریل .خودت را به زحمت مینداز.زیرا  تو هنوز از ملک یک مومن خارج نشدی............

چهارشنبه 12/2/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName