كسي‌كه‌ انديشه‌اش‌ سست‌ باشد، (احتمال‌) فريب‌ خوردنش‌ بسيار است‌

امام علی(ع)

چهارشنبه 12/2/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName