بزرگترين قارچ جهان
توسط : یاكریم
بزرگترين قارچ جهان در پارك ملي سوئيس كشف شد. به گزارش رويتر اين قارچ توانسته است با ازدياد خود زميني به مساحت 40 هكتار (400 هزار متر مربع) را اشغال كند. اين مساحت معادل 100 زمين فوتبال است.بر اساس مطالعات اوليه اي كه بر روي اين قارچ ها به عمل آمده سن آنها بالغ بر 1000 سال عنوان شده است. جزيئات مربوط به اين تحقيق نشان مي دهد كه اين قارچ يك نوع بوده و توانسته در زير زمين خود را تكثير كند. اين قارچ كه عمده شبكه آن در زير زمين مخفي است در يك منطق كوهستاني سوئيس به نام آفنپس كشف شده است. رنگ اين قارچ از قهوه تا زرد گزارش شده و به گفته دانشمندان نام علمي اين قارچ
«Armillaria ostoyae» است و قابل خوردن مي باشد.
چهارشنبه 12/2/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName