ميلياردرها
توسط : یاكریم
جوانترين ميلياردرهاي‎ آمريكايي‎ هركدام‎ با 31 سال‎ سن‎ دو موسس‎ گوگل ‎ Googleهستند. سرگي برين‎ و لري‎ پيج‎ آمريكايي‎ هركدام‎ با 4 ميليـارد دلار ثروت‎‎ در جديدترين‎‎ فهرست ثـروتـمنـدان بزرگ‎ امريكا درمكان‎ چهل‎ و سوم‎ قراردارند. 313 امريكايي‎ هر يك‎‎ بالغ بر يك ميـليـارد دلار ثروت‎ دارند كه‎ درميان‎ آنها بيل‎ گيتـس‎ بنيانگذار شركت‎‎ مايكروسافت با 48 ميليارد دلار دارايي‎ مقام‎ نخست‎ بزرگترين‎‎ ثروتمندان امريكايي‎ را به‎‎ خود اختصاص‎ داده است‎. در ميان‎‎ 400 ثروتمند بزرگ‎ امريكايي ‎ 51زن هستند و ترزا هـاينس‎ كـري‎ هـمسـرجان‎ كري کانديد اسبق رياست جمهوری امريکا با 750 ميليون‎ دلار دارايي‎ دررده‎ چهارصدم است‎.
چهارشنبه 12/2/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName