پیامبری از کنار خانه ما رد شد5
توسط : moshke khotan
 

ما هزار در بسته داشتیم و هزار قفل بی کلید.

پیامبر کلیدی برایمان آورد.

اما نام او را که بردیم قفلها بی رخصت کلید باز شدند.

من  به خدا گفتم امروز پیامبری از کنار خانه ما رد شد،امروز انگار اینجا بهشت است.

خدا گفت:کاش می دانستی هر روز پیامبری از کنار خانه تان می گذرد و کاش می دانستی بهشت همان قلب توست...

چهارشنبه 12/2/1386 - 13:57
پسندیدم 0
UserName