سکوت
توسط : سیدحسنی
همیشه شکسته می شود

این سکوت رویائی

خواه با صدای جوانان پر شر و شوری

که قاه قاه می خندند

و بلند بلند حرف می زنند

گاه با صدای عبور اتومبیلی

یا غرش موتور سیکلتی

یا صدای زنگ تلفنیِ

این وسیله های بی احساس هم

روح سکوتم را در هم می شکنند!

افکارم را جمع می کنم

وقتی تکه تکه شدند

به راستی کدام چسب قادر است

آنها را به هم بچسباند؟

دارم فکر می کنم

سکوت چه واژه مقدسی است

وقتی هیچوقت شکسته نشود!

چهارشنبه 12/2/1386 - 13:34
پسندیدم 0
UserName