پرهيز از صفات ناپسند
توسط : یاكریم

رسول خدا خود را از سه چيز دور مي داشت:

-جدال و كشمكش

  توخود را چوكودك ادب كن به چوب    به گرز گران مغز مردم مكوب

-پرحرفي

   حذر كن ز نادان ده مرده گوي        چو دانا يكي گوي و پرورده گوي

-ذكر مطالب بي  فايده

   تامل كنان در خطا و صواب              به از ژاژخايان حاضر جواب

چهارشنبه 12/2/1386 - 13:31
پسندیدم 0
UserName