مهم نيست كه در زندگي...
توسط : نگارینا
مهم نيست که در زندگي برايتان چه اتفاقي مي افتد مهم اين است که با اين رخداد چه ميکنيد....
چهارشنبه 12/2/1386 - 13:23
پسندیدم 0
UserName