پرهيز از خصال ناپسند
توسط : یاكریم

رسول خدا نسبت به مردم از سه چيز پرهز داشت:

-كسي رانكوهش  و سرزنش نمي كرد

   صدف وار گوهرشناسان راز            دهن جز به لؤلؤنكردند باز

-لغزش هاي كسي را جستجو نمي كرد

   كرا زشت خويي بد در سرشت           نبيند ز طاووس جز پاي زشت

-عيب كسي را پي نمي گرفت

   مكن عيب خلق اي خردمند فاش     به عيب خود از خلق مشغول باش

چهارشنبه 12/2/1386 - 13:22
پسندیدم 0
UserName