محبت
توسط : varcheh

ازآتش پرسيدم محبت چيست؟ گفت از من سوزانتر است. از گل پرسيدم محبت چيست؟ گفت از من زيباتر است. از شمع پرسيدم محبت چيست؟ گفت از من عاشقتر است.

ازخود محبت پرسيدم چيستی؟

گفت نگاهی که به تو باشد.

چهارشنبه 12/2/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName