باز هم معلم
توسط : یاكریم

سيبي كه سهيلش نزنند رنگ ندارد

                       چوبي كه معلم بزند ننگ ندارد

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName