ابن یمین

خواهی که خدا کار نکو با تو کند

ارواح فلک را همه رو با تو کند

یا هر چه رضای او در او نیست مکن

یا راضی شو هر آنچه او با تو کند

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName