حافظ

در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است

پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName