دوست

آن دوست که دیدنش بیاراید چشم

بی دیدنش از گریه نیاساید چشم

ما را ز برای دیدنش باید چشم

ور دوست نبیند به چه کار آید چشم 

ابوالحسن خرقانی

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName