دعاهاي از ما بهترون
توسط : یاكریم

بارالها!

به ويلاهايمان وسعت

به برج هايمان رفعت

به فرزندانمان رياست

به چهره هايمان مشروعيت

به عيالاتمان افزايش جمعيت

وبه نذوراتمان مشهوريت

بيش از پيش ببخش!

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName