بخشي از مناجات دكتر شريعتي
توسط : یاكریم

خدايا!مرا به ابتذال آرامش و خوشبختي مكشان، اضطراب هاي بزرگ ، غم هاي ارجمند و حيرت هاي عظيم را به روحم عطا كن! لذت ها را به بندگان حقيرت بخش و دردهاي عزيز را بر جانم ريز!

خدايا!به من توفيق تلاش در شكست،صبر در نااميدي،رفتن بي همراه،جهاد بي سلاح،كار بي پاداش،فداكاري در سكوت،دين بي دنيا،مذهب بي عوام،عظمت بي نام،خدمت بي منت،ايمان بي ريا،تنهايي در انبوه جمعيت و دوست داشتن بي آنكه دوستم بدارند،عطا كن!

بخشي از مناجات دكتر شريعتي

چهارشنبه 12/2/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName