سفارش......
توسط : BARANI
 
 
درهربامداد وشامگاهی ازخشم خدا بپرهیز واز دنیای فریبنده بر خود بیمناک باش ودر هیچ حالی از ان ایمن مباش وبدان که اگر تو نفس خود را از بسیاری از اموری که دوست داری از بیم اینکه امری ناپسند و رنج اور به تو برسد منع نکنی تمایلات وهواهای نفسانی تورا به سوی زیانهای بسیاری می کشاند.بنابراین خود نفس خویش را  از ارتکاب محرمات مانع باش وان را باز دار وچون به طرف خشم شتاب می گیری و جهش می گیری  بر خود چیره شو و خشمت را بشکن  
                                                                                            نهج البلاغه نامه56
چهارشنبه 12/2/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName