باز هم نماز
توسط : یاكریم
«کارل يونگ» روان شناس بزرگ معاصر: «واقعه نماز و دعاي جمعي, بهره گيري ازحيات فائق و متعالي است که برتر از همه مرزها و حدود زماني و مکاني است و لحظه اي جاويد و ابدي در زمان است.»
چهارشنبه 12/2/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName