نماز از زبان دانشمندان جهان
توسط : یاكریم
«ويليام جيمز» روان شناس بزرگ امريکايي مي گويد: «دعا و نماز و به عبارت ديگر, اتصال با روح عالم خلقت و جان جانان, کاري اثر بخش و داراي نتيجه است. ثمره آن عبارت است ازايجاد يک جريان قدرت و نيرويي که به طور محسوس داراي آثار مادي و معنوي است.»
چهارشنبه 12/2/1386 - 7:59
پسندیدم 0
UserName