بوي خوش
 

امام صادق (ع) :

 نماز

 كسي كه خوشبو باشد

 بهتر است از 

 هفتاد نماز

كه بي بوي خوش باشد.

چهارشنبه 12/2/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName