ويروس هاي رايانه اي
 

  اسب تروا:

 اسب تروا برنامه اي است که کارهايي را انجام ميدهد که در مستنداتش ذکر نشده است. معمولاً اين کارها زيان آورهستند. براي مثال هنگامي که کاربرمي خواهدبا سيستم کار کند. يک برنامه Ligin تقلبي، شماره حساب و کلمه عبور را از کاربرگرفته تا اجازه ورود به سيستم و کار با آن را صادر نمايد. اما پس از فهميدن شماره حساب و کلمه عبور، اطلاعات کاربر را دستکاري مي کند. نمونه اي از يک اسب تروا در شکل 1ـ4 (شكل فوق) نشان داده شده است.

اگر پرونده horse.bat را باتوجه به شکل 1ـ4 توليد کنيم و شخص علاقمند از روي کنجکاوي فرمان horse را اجرا نمايد تمام پرونده هاي موجود در ديسکتA حذف خواهند شد.

معمولاً برنامه اسب تروا بطور خودکار اجرا مي شود و به سيستم آسيب مي رساند. براي مثال، يک فرمان type آن را فعال مي کند. فرض کنيد در پرونده اي از فرمانهاي ansi.sys استفاده کنيم و يکي از کليدهاي صفحه را با فرمان پاک کردن تمام پرونده هاي ديسکت و کليد را با y عوض کنيم اگر شخص کنجکاوي،داخل پرونده را با فرمان type ببيند،از آن پس هرگاه کليد موردنظر تحرير شود، سيستم پيغام warning all data will be deleted(y/N) را صادر ميکند که با تحرير کليد Nتمام پرونده ها حذف خواهند شد. 

  

چهارشنبه 12/2/1386 - 7:30
پسندیدم 0
UserName