دستيابي به شادي از طريق لذت جويي
توسط : kuolak

سلام

 ( از  موارد موانع دستيابي به شادكامي)

بسياري از افراد ميان خوشي و لذت تفاوت قائل نميگردند. ممكن است يك رابطه بسيار لذت بخش باشد اما نميتواند تضميني براي خوشي و شادكامي شما باشد. بر اساس نظريه سازگاري به محض آنكه ما به يك فعاليت لذت بخش خو گرفتيم، ديگر آن فعاليت توانايي شاد ساختن ما را نخواهد داشت. بنابراين بهتر است برخي اوقات از لذايذ خودمان دست بكشيم تا هميشه آن لذتها تازه، بديع وغير تكراري باقي بمانند.

سه شنبه 11/2/1386 - 17:48
پسندیدم 0
UserName