درخواست پیامبر از جبریُل برای دیدن آتش جهنم

درخواست پیامبر از جبریُل برای دیدن آتش جهنم

پیامبر به جبریل گفت آیا می شود آتش دوزخ را به من نشان دهی؟

جبریل که فرمان و دستورش از سوی همه موجودات عالم پذیرفته بود به فرشته گفت؟

آتش را به محمد نشان بده

نگهبانان جهنم پرده و مانعی که بر جهنم بود کنار زدند و در از درهای جهنم را گشودند

شعله های سوزان .همچون ماری بسیار بسیار عظیم الجثه به آسمان سر می کشیدند

پیامبر در یک لحظه گمان کرد که شعله های آتش اورا نیز در برگرفته است

سپس از جبریل خواست که در را ببندد

سه شنبه 11/2/1386 - 17:37
پسندیدم 0
UserName