عشق يا دوست داشتن
توسط : طبیب من

سلام

عشق با شناسنامه بي ارتباط نيست و گذر فصل ها و عبور سالها بر آن اثر ميگذارد ، اما دوست داشتن در وراي سن و زمان و مزاج زندگي ميکند و بر آشيانه بلندش روز و روزگار را دستي نيست .

سه شنبه 11/2/1386 - 15:48
پسندیدم 0
UserName