پنج چيز از پنج كس
توسط : mahmoodrezaeian

پيامبر اعظم (ص)مي فرمايد :

پنج چيز از پنج كس زيبنده است : 1- عمل از علما 2- عدالت از پادشاهان 3- سخاوت ازتوانگران 4- شكيبايي از فقرا 5- حيا از زنان .  ودرادامه مي فرمايد :

علم بي عمل چون اتاق بي سقف است ،پادشاه بي عدالت چون جوي بي آب است ،ثروتمند بي سخاوت ماننددرخت بي براست ،فقيربي صبر مثل چراغ بي نور و زن بي حيا چون غذاي بي نمك . 

منبع :نصايح (سخنان چهارده معصوم)تاليف آيت الله مشكيني

سه شنبه 11/2/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName