شايد...
توسط : hs_1990

شاید تو را دوباره بیابد
در طرحی از بخار دهانت
در سردی زمستان
 یا عطری از کنار بناگوشت
 در آخر بهار
 یا از دهان بطری
غافلگیر
 ظاهر شود
 هنگام جرعه ای که بریزی به جام
در بین پک زدن به سیگاری
 آهسته پشت صندلی ات
 مثل نسیم سر بکشد
 و زمزمه کند : سلام ، گل من

سه شنبه 11/2/1386 - 15:20
پسندیدم 0
UserName