پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمود:

بـهـتـريـن زنـان شـمـا زنـى اسـت كـه زايـا، مهربان و پاكدامن باشد، در ميان خانواده خود سـرفراز و نسبت به شوهرش فروتن باشد، زينتش را براى شوهرش آشكار كرده ، خود را از ديگران حفظ كند، سخن شوهرش را بشنود و فرمانش را اطاعت كند.
سه شنبه 11/2/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName