كارخانه انسان سازى
امام خمينى ـ قدس سرّه ـ مى فرمايد :
بـه نـمـاز و مـسـاجـد اهـمـيـّت دهـيـد كـه پـرونـده هـاى دادگـسـتـرى مال بى نمازهاست ... نماز پشتوانه ملّت است ... نماز يك كارخانه انسان سازى است . نماز خوب ، فحشاو منكر را از يك امّتى بيرون مى كند
سه شنبه 11/2/1386 - 13:26
پسندیدم 0
UserName