مدیریت صحیح 15

هرگز در حضور کارمندان با دیگر

 معاشرین خود پشت سر افراد بدگوئی نکنید.

سه شنبه 11/2/1386 - 12:36
پسندیدم 0
UserName