رمز موفقيت از زبان قرآن
توسط : یاكریم
 

و از خدا مي تـرسـند و از سختي هنگام حساب مي انديشند و هم در طلب رضاي خدا راه صبر پيش ميگيرند و نماز بپا ميدارند.

بنام خداوند بخشنده مهربان

سه شنبه 11/2/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName