رمز موفقيت از زبان قرآن
توسط : یاكریم
 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 و هم آنچه را خدا به پيوند آن امر كرده [مانند صله رحم و دوستي پدر و مـادر و مـحـبـت اهـل ايـمـان و حـفـظ عـهـد و پـيـمـان بـا خـدا و خـلق و راسـتـگويـي و غـيـبت نكردن و مسخره نكردن و چـشم نداشتن به مال و ناموس ديگران] اطلاعت ميكنند.

 

سه شنبه 11/2/1386 - 11:25
پسندیدم 0
UserName