يك اشتباه را دوباره تكرار نكنيد ...
توسط : ali_ 110
 

مرتکب هر اشتباهي که شديد فقط يک چيز را به ياد داشته باشيد:

" آن اشتباه را دوباره مرتکب نشويد"

اينگونه رشد خواهيد کرد.

سه شنبه 11/2/1386 - 11:18
پسندیدم 0
UserName