پیامبری از کنار خانه ما رد شد2
توسط : moshke khotan
 

پیامبری از کنار خانه ما رد شد.

لباسهای ما خاکی بود.

او خاک روی لباسهای ما را به اشارتی تکانید.

لباس ما از جنس ابریشم و نور شد و ما قلبمان را از زیر لباسمان دیدیم...

سه شنبه 11/2/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName