کلمات جادویی
توسط : یاكریم

کلمات جادویی

- ویرانگرترین کلمه " تمسخر است " دوست داری با تو چنین کنند ؟

- بیرحمترین کلمه " تنفر " است از بین ببرش .

- زشت ترین کلمه " دو رویی " است یکرنگ باش .

- عمیق ترین کلمه " عشق " است به آن ارج بنه .

سه شنبه 11/2/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName