آرزو داری به سعادت برسی؟

اگر آرزومندید که به سعادت برسید پیش از آنکه خود عبرت دیگران شوید از دیگران پند و عبرت گیرید.

امام علی (ع)

سه شنبه 11/2/1386 - 10:0
پسندیدم 0
UserName