خدایا ....
توسط : paiesan

خدايا! ما اگر بد کنيم،تو را بنده هاي خوب بسيار است، تو اگر مدارا نکني مارا خداي ديگر کجاست ؟

سه شنبه 11/2/1386 - 9:28
پسندیدم 0
UserName