خود را خوشبو کنید
 

امام صادق (ع) : 

 حق تعالي زينت و اظهار نعمت را دوست مي دارد  و ترك رينت و اظهار بد حالي را دشمن .

  و دوست مي دارد  كه اثر نعمت را در بنده خود بيند

 به اينكه خود را خوشبو دارد و خانه را نيكو كند.

سه شنبه 11/2/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName