ياد ياران
توسط : یاكریم

از شهيد چمران پرسيدند:

چرا در چهار گوشه اتاقت آيه «فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره و من مثقال ذره شراً يره»را نوشته اي؟پاسخ داد:

«مي خواهم هر لحظه و به هر طرف نگاه مي كنم، اين پيام را به ياد بياورم كه هستي با شعور،نشاط و آگاه است.»

سه شنبه 11/2/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName