با دانشجویان پیرو خط امام ره
 

پنج روز پس از شکست حمله نظامي آمريکا به ايران براي آزادسازي گروگانها ي سفارت اين کشور از دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ووقوع حادثه طبس ،5مرد مسلح ،سفارت ايران در لندن را به اشغال خود درآوردند وتمام 20کارمند ايراني شاغل در سفارت را به گروگان گرفتند .اين عده که خود را عرب ايراني معرفي کردند ،خواهان آزادي زندانياني شدند که از چندي قبل در رابطه با حوادث انفجار در جنوب کشور در بازداشت به سر مي بردند .آنان همچنين عنوان کردند که به محض اين که ايران گروگان هاي آمريکايي را از بند رها سازند ديپلمات هاي گروگان گرفته شده را آزاد خواهند کرد .اين تروريستها همچنين درخواست کردند تا يک هواپيماي اختصاصي در اختيار گروه قرار داده شود تا همراه گروگان ها از انگليس خارج شوند .دولت ايران با هيچ يک از خواسته هاي مهاجمين موافقت نکرد تا اينکه تروريست ها پس از نا اميدي از دستيابي به خواسته هايشان ،سفارت ايران در لندن را منفجر کردند و2نفر را به شهادت رساندند .اين اشغال وگروگان گيري ،بازتاب وسيعي در جهان پيدا کرد .گفته شد اين توطئه در حقيقت به دنبال تباني پنهاني آمريکا وانگليس عليه انقلاب اسلامي ايران ،صورت گرفته است .هر چند اقدامات خرابکارانه مزدوران بعث عراق نيز در اين ميان قابل توجه است .

 

سه شنبه 11/2/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName