آموختن راه شكست
توسط : یاكریم
 

آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم .         

                                                                                                           ناپلئون

سه شنبه 11/2/1386 - 8:1
پسندیدم 0
UserName