تعبير خواب
توسط : nasim222

سلام

منقول است از حضرت امام جعفر صادق (ع ) كه :

خواب ديدن اول ماه ، باطل است .

دوم و سوم ، بر عكس بود .

چهارم و پنجم ، به تأ خير افتد .

ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بيند ، راست بود .

 دهم و يازدهم و دوازدهم ، به تأخير افتد.

سيزدهم و چهادرهم و پانزدهم ، نه خير باشد و نه شر ، باطل است .

شانزدهم و هفدهم ، به تأخير افتد .

هجدهم و نوزدهم ، درست باشد .

بيستم و بيست و يكم ، دروغ باشد .

بيست و دوم و بيست و سوم ، فرح و شادي باشد .

بيست و چهارم و بيست و پنجم ، بر عكس باشد .

بيست و ششم و بيست و هفتم نيز بر عكس باشد .

بيست و هشتم ، درست باشد .

بيست و نهم و سي ام ، راست باشد .

دوشنبه 10/2/1386 - 23:22
پسندیدم 0
UserName