با تقواترين انسان

با تقوا ترين انسانها كسي است كه حق را بگويد.

 پيامبر اكرم (ص)

دوشنبه 10/2/1386 - 22:26
پسندیدم 0
UserName